หน้าแรก chaarts เกี่ยวกับเรา ประวัติและการทำงาน บทความและความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ห้องโชว์ผลงานศิลปะ ห้องโชว์และขายเปเปอร์มาเช่ สมุดเยี่ยมชม ห้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
           
   ศิลปะภาพพิมพ์
ศิลปะภาพพิมพ์
คืออะไร


กระบวนการหลัก 4 ประการ

ของวิธีการทำภาพพิมพ์


ดัชนีคำศัพท์
เทคนิคภาพพิมพ์


คำศัพท์ภาพพิมพ์

   เทคนิคภาพพิมพ์หิน
เทคนิคภาพพิมพ์หิน
LITHOGRAPHY


ภาพพิมพ์เทคนิคถ่ายภาพ
PHOTO LITHOGRAPH


สูตรกาวกรด

   
       
  ...กำลังตกแ่ต่งภาพประกอบ....    
       
วัสดุอุปกรณ์การทำภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ำ / การทำแบบร่างภาพพิมพ์ / วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ / การเคลือบกระดาษ / แม่พิมพ์
/ ขั้นตอนการพิมพ์

          แม่พิมพ์

        1. แม่พิมพ์ที่มีเครื่องหมายตำแหน่งวางกระดาษ (register mark) อยู่ในแผ่นเดียวกัน หรือ
        2. แม่พิมพ์ที่มีเครื่องหมายตำแหน่งวางกระดาษ (register mark) อยู่แยกกัน

             เมื่อต้องการพิมพ์จึงนำเอาแม่พิมพ์ที่ลงสีแล้ว มาเข้าฉากกับแผ่นเครื่องหมายตำแหน่งวางกระดาษ
             (register mark) รูปตัว L

          การพิมพ์สีหลายสี

        1. พิมพ์จากแม่พิมพ์หลายแม่พิมพ์แยกสีแต่ละสี บางแม่พิมพ์อาจพิมพ์ได้หลายสีหากพื้นที่ลงสีอยู่ห่างออกจาก
            กัน
        2. พิมพ์หลายสีจากแม่พิมพ์ jigsaw ( ใช้เลื่อยฉลุเลื่อยแม่พิมพ์ออกเป็นส่วนๆเพื่อพิมพ์แยกสี )
        3. วิธีพิมพ์หลายสีจากแม่พิมพ์เดียว ด้วยการพิมพ์สีแรกแล้วแกะส่วนที่ไม่ต้องการพิมพ์สีที่ 2 ทับออก จากนั้น
            จึงพิมพ์สีที่ 2 ต่อไป แกะส่วนที่ไม่ต้องการพิมพ์ทับออกแล้วพิมพ์สีที่ 3 การพิมพ์ทับซ้อนกันจะเกิดสีใหม่ ทำ
            จนเสร็จครบสีที่ต้องการ วิธีการนี้จะมีข้อดีที่ไม่เปลืองแม่พิมพ์ แต่ไม่สามารถกลับมาพิมพ์จำนวนภาพเพิ่ม
            ภายหลัง เพราะแม่พิมพ์ถูกแกะทิ้งจนเหลือเพียงภาพของสีสุดท้าย

          การใช้แลคเกอร์ หรือ Gesso ทาบนแม่พิมพ์

         การทาแม่พิมพ์ด้วยแลคเกอร์ หรือ gesso จะทำให้บริเวณที่ทามีน้ำหนักของสีเบากว่าบริเวณที่ไม่ได้ทาเคลือบ
            ไว้และทำให้เกิดลักษณะผิว ( texture ) ที่แตกต่างกันไป


 
       
     
 การพิมพ์ภาพพิมพ์แกะไม้ 
 สีน้ำแบบญี่ปุ่น
วัสดุอุปกรณ์การทำภาพพิมพ์
แกะไม้สีน้ำการทำแบบร่างภาพพิมพ


วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์


การเคลือบกระดาษ


แม่พิมพ์


ขั้นตอนการพิมพ์

       
                 
   
วัสดุอุปกรณ์การทำภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ำ / การทำแบบร่างภาพพิมพ์ / วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ / การเคลือบกระดาษ / แม่พิมพ์
/ ขั้นตอนการพิมพ์
 

Copyright © 2006 chaarts. All rights reserved.

contact our : chaart@gmail.com,chaarts@gmail.com